List of active policies

Name Type User consent
Polityka prywatności Privacy policy All users

Summary

Oświadczenie Uczestnika Projektu pn.

„Mistrzostwa w Algorytmice  i Programowaniu Przemysłu Przyszłości”


Full policy

Oświadczenie Uczestnika Projektu pn.

„Mistrzostwa w Algorytmice  i Programowaniu Przemysłu Przyszłości”

 

W związku z przystąpieniem do projektu „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu Przemysłu Przyszłości” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 przyjmuję do wiadomości, iż:

 

1.    Administratorem moich danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 1/3, 00-583 Warszawa. Z administratorem danych mogę się skontaktować poprzez adres email sekretariat.dsi@mc.gov.pl lub  pisemnie na adres korespondencyjny ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, korespondencyjnie na adres: ul. Królewska 27, (00-060) Warszawa oraz na adres e-mail: iod@mc.gov.pl.

2.    Celem przetwarzania moich danych osobowych jest udział w zadaniu publicznym „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu Przemysłu Przyszłości”. Wobec powyższego, dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy o wykonanie i finansowanie zadania publicznego, będącego realizacją ww. nadzoru nad wykonaniem projektu, jego ewaluacji, kontroli, jego odbioru, oceny i rozliczenia finansowego oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3.    Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest:

a)      Art. 6 ust. 1 lit. b RODO* w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego;

b)      Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 164) jak również innych obowiązków wynikających z prawa dotyczącego dyscypliny finansów publicznych;

c)      Art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zakresie realizacji zadania w interesie publicznym polegającym na realizacji "Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029” wynikającego z Uchwały nr 134 Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. (M.P. z 14 października 2020 r. poz. 935), to jest realizacji tego programu.

d)      Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie uzasadnionych interesów administratora polegających na przetwarzaniu danych osób biorących udział w realizacji umowy.

4.    Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy ich przetwarzania – w przypadku niezbędności danych osobowych do wykonania umowy przez czas jej wykonywania, w przypadku obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych osobowych do czasu istnienia tego obowiązku.

5.    Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadania, w tym do zawarcia i realizacji umowy, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w zadaniu publicznym.

6.    Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu projekt „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu Przemysłu Przyszłości” na podstawie umowy nr 1557/DSI/2021 - Fundacja Manus, ul. Grunwaldzka 61, 50-366 Wrocław, iod@manus.pl, NIP:898-10-11-437.

7.    Kategorie przetwarzanych danych osobowych to:

a)        Imię i nazwisko;

b)       Adres e-mail;

c)        Numer telefonu;

d)       Studia: kierunek, poziom, rok, uczelnia, miasto uczelni, kierunek studiów, ew. specjalność.

8.    Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub którym powierzono na innej podstawie prawnej. Przewidywanymi odbiorcami moich danych osobowych są:

a)        podmioty świadczące Administratorowi  usługi informatyczne, pomoc prawną, podatkową, kadrową;

b)        kontrahenci w związku z realizacją umów;

c)        organy publiczne;

d)        inne podmioty przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora, posiadający uprawnienia do ich przetwarzania.

9.    Moje dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.     Przysługuje mi prawo do:

a)        żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,

b)        ich sprostowania,

c)        ograniczenia ich przetwarzania,

d)        wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

e)        usunięcia danych w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

f)         wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia przepisów RODO.

11.     W odniesieniu do moich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO oraz nie będę wykorzystywane w celu profilowania.

1.    Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem projektu dostępny na stronie www.3p.edu.pl i spełniam wszystkie wymogi formalne uczestnika, w tym przede wszystkim posiadam status studenta** lub odpowiednio nauczyciela akademickiego.

 

 

* RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1, z późn. zm.).

 

** Źródło definicji: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.